Официален сайт на хижа Ехо!!!


№ 7 С. Розино – м. Шамака – м. Паниците - Kaрагьолски преслап – х. Ехо (4-4,30 ч)     Тръгва се към прелеза, намиращ се западно от ж.п. спирка Розино и по пътя покрай ж.п. линията се достига разлато дере. Продължава се на север по дерето по пряка пътека до Голяма поляна (Коджабаштарла), до която извежда и обиколния път. По пътя през м. Солен камък (Тусташа) се стига до м. Шамака (1,20 мин).
     От м. Шамака до Карагьолски преслап (1550 м) в източното подножие на вр. Юмрука може да се стигне по д в а м а р ш р у т а.
    П ъ р в и я т от тях води на североизток през седловината Паниците(Чанакчиите, 20 мин). Тук извеждат работен път и пряка пътека от с. Хр. Даново. До преслапа (1,30 мин) предстои продължително изкачване. В началото се следва на серпентини границата на гората отдясно и на открития терен отляво, като се преминава последователно покрай две чешми. По-нагоре се достига полегатия и обгледен гръб на Дълга поляна, като пътеката следва стълбовата маркировка, трасирана от Паниците.
    В т о р и я т маршрут е в северна посока с незначително слизане в Паничарски дол (Ададереси). Пътят с широка дъга, отворена на югозапад пресича дерето и постепенно набира височина. Понататък се върви на ляво по едно негово отклонение до сливането на три по-малки дерета. Тук пътят се напуска и се върви по пряка пътека до седл. Острова и м. Керкмето (60 мин), където отново се излиза на пътя. Продължава се по него, пресича се водно дере, прехвърля се скалисто билце и след около 500 м пътят окончателно се изоставя, като в дясно, по къса стръмнина се преминава на тесен трупчийски път-пътека. Постепенно се навлиза в гористите усои под Чеснов връх, пресича се пенливо поточе и по още по-тясна, пътека се достига брод през основното дере. По стръмните скатове на отсрещния бряг с изкачване на серпентини в северозапад-северна посока се излиза до границата на гората. Оставащите около 250 м до Карагьолски преслап (1,10 мин) се изминават по открит тревист склон.
    От преслапа се стига до заравнената поляна с чешма в м.Карагьол и се захваща изкачване през североизточните склонове и улеи на вр. Юмрука. Излиза се на седловинка на главното било (50 мин), където има малък параклис. Хижата се достига в северна посока за 5 мин.
    Зиме пресичането на склоновете на Дълга поляна и улеите на Юмрука е опасно, поради което от Паниците се върви по стълбовата маркировка, а преминаването на върха става според указаното в МАРШРУТ №1.
    В а р и а н т: От с. Розино до х. Ехо може да се отиде (общо 6,30 ч) и през м. Старата бичкия, Баба дере и м. Алимански егреци. От центъра на село Розино през водосточния мост-тунел под ж.п.линията, по коларски път се навлиза в планината. Минава се покрай скалния феномен Булския камък и през гористия скат на Розинската рътлина се излиза на билото й в м. Попова нива (Аджолтърла, 1,10 мин). Оттук на север се открива просторна гледка към настръхналите зъбери на Кендабалкан и х. Козя стена. Продължава се на северозапад по мек коларски път (впоследствие обикновена пътека) през букова гора и сечища и се достига възловата местност Равнището (Дюсалан, 1 ч). Тук се пресича работния път и пътеките, свързващи главния път и водохвашане ”Дамлъдере” със седл. Паниците (Чанакчиите). Понататък маршрутът е на североизток, пресича хребета, спускащ се от Ягодова поляна и в север-северозападна посока с леко слизане пресича стръмните склонове със смесена гора, буйни треви, мъхове и виеща се зеленина води към хладните усои на р. Дамлъдере. Реката се достига при продълговатата поляна Старата бичкия (1,30ч) с останки от рампа, сграда и съоръжения за бичене на трупи. Продължава се по шосето, идващо от с. Хр. Даново, минава се под няколко отвесни скали, подминават се водослива на Баба (Боба) дере и отклонението-пътека (20 мин) за х. Козя стена по Дългия нос (Узунбурун), като пътят се прехвърля на десния бряг на реката. Достига се кръстопът. В дясно с остър завой, напускане на речното корито и изкачване в югоизточна посока води път към Дългия нос и лабиринта от гористи хребети около мощното Голямо Орозтепе. Направо, по левия бряг на р. Дамлъдере, е трасето на вече непроходим за автомобили път, по който продължава маршрутът за х. Ехо. Минава се покрай разрушените сгради на бивш горски пункт(50 мин) и през долинно разширение, където личат останките от два пропаднали моста.
     Непосредствено преди втория мост в ляво по пряка пътека се напуска основното дере. Движението е в западна посока покрай поток, приток на реката. След стотина метра се пресича потока, преодолява се стръмен каменист склон и по просеки през две иглолистни горички и открит тревист терен помежду им (м. Алимански егреци, 30 мин) се излиза до трасето на най-високия диагонал на изоставения работен път. Върви се по пътя около 400 м до билото на горист хребет, спускащ се от вр. Кавладан, след което пътят се напуска и в югозападна посока по тясна виеща се по ръба на хребета пътечка се преодолява височината до границата на гористия пояс (1 ч). Продължава се покрай маркировъчните стълбове, стига се билната пътека (МАРШРУТ Е-3), която в южна посока по открития склон на вр. Кавладан извежда до процепа Железни врата и х. Ехо (15 мин).
     При снежни натрупвания участъкът от маршрута по склона на вр. Кавладан трябва да се преминава с повишено внимание, а при съмнения за свличания да се подсича по-високо - под самите билни скали.