Официален сайт на хижа Ехо!!!


№ 9 С. Хр. Даново – водохващане ”Дамлъдере”- м. Старата бичкия - Баба дере - х. Козя стена (4,30 ч)     До центъра на селото има редовна автобусна връзка с Карлово и Клисура, а на около 2 км в южна посока е ж.п. гара Хр. Даново. От центъра се тръгва в северозападна посока. Пресича се по мост реката и по асфалтиран път, който през лозя, розови насаждения и овощни градини с голяма дъга на запад обхожда полегатия горист рид и резерват “Чамджа”. След около 1 км пътят завива на северозапад и навлиза по р. Дамлъдере, следвайки левия долинен склон. Пресичат се ниви и изпъстрени с храсти поляни. Подминава се охраняема складова база и вече по обикновено шосе се навлиза в долинна теснина. Достига се кръстопът с ляво отклонение при водохвaщане ”Дамлъдере” (1 час). След около 50 мин се стига до поляната Старата бичкия. От поляната до х. Козя стена маршрутът съвпада с МАРШРУТ №8.
      В а р и а н т: От водослива на Баба дере по пътя по р.Дамлъдере и пътеката през м. Алимански егреци може да се отиде до х. Ехо - общо за 6,30 ч, считано от с. Хр. Даново (виж. МАРШРУТ №7).
      В а р и а н т: От водохв.“Дамлъдере” през м.Чанакчиите и Карагьoлски преслап може да се отиде до х. Ехо (общо 5–5,15 ч от с. Хр. Даново). От водохващането се продължава вляво по мост по пътно отклонение, което с плавни завои и умерен наклон през гора, през м. Равнището (Дюсалан) извежда до седл. Паниците (Чанакчиите, 1,20 ч). От моста до седловината има пряка пътека, която е за предпочитане. Понататък маршрутът съвпада с МАРШРУТ №7.
      В а р и а н т: От с. Хр. Даново до х. Козя стена (6 ч) може да се отиде и през м. Старата мандра (Ескимандра) и вр. Голямо Орозтепе. На 30 мин път след върха пътеката излиза от гористия пояс, подсича от запад склоновете на вр. Боба и се слива с билната пътека (МАРШРУТ №5).
      Зиме подсичането е опасно, поради което преминаването става през връхните точки на Боба и Кучето.
     
      Маркировката по маршрутите е доизградена и обновена в периода 2007-2010 г. от СТПД “Академик”-Русе със съдействието на отдел “Хижи, маркировка и мобилни комуникации” на БТС, Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, Русенски университет “Ахгел Кънчев”, хижар-управителя на х. „Ехо”. От м. октомври, 2009 г. в маркировъчните дейности се включиха и планинари от сдружения “За Ехо” и “За земята”.